1. Algemeen

  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon LiliBeauty en de cliënt waarop schoonheidssalon LiliBeauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

   

 2. Inspanningen schoonheidssalon

  a. De schoonheidsspecialiste van schoonheidssalon LiliBeauty zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen, en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  b. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de schoonheidsspecialiste
  worden doorgegeven.
  c. De schoonheidsspecialiste van schoonheidssalon LiliBeauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  d. De schoonheidsspecialiste van schoonheidssalon LiliBeauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

   

 3. Afspraken

  a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaande aan de afspraak aan schoonheidssalon LiliBeauty melden.
  b. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag schoonheidssalon LiliBeauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt
  door berekenen.
  c. Indien de cliënt meer dan tien (10) minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  d. Indien de cliënt bij meer dan vijftien (15) minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en
  toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  e. LiliBeauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  f. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel a. tot en met e. te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

   

 4. Persoonsgegevens & privacy

  Zie privacy statement LiliBeauty.

   

 5. Betaling

  a. LiliBeauty vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
  b. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  c. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  d. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten over te maken of contant te voldoen.

   

 6. Aansprakelijkheid

  a. LiliBeauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van schoonheidssalon LiliBeauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  b. LiliBeauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

   

 7. Klachten

  a. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van LiliBeauty.
  b. LiliBeauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
  c. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal LiliBeauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt
  aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  d. Indien een klacht over de producten gegrond is zal LiliBeauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  e. Indien LiliBeauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

   

 8. Garantie

  a. LiliBeauty geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de aangeschafte behandeling en producten.
  b. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voor/tijdens/na de behandeling.

   

 9. Beschadiging en/of diefstal

  a. LiliBeauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  b. LiliBeauty meldt diefstal altijd bij de politie.

   

 10. Behoorlijk gedrag

  a. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  b. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van schoonheidssalon LiliBeauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  c. Bij schoonheidssalon LiliBeauty wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de GGD.
  d. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

 

 1. Recht

  a. Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon LiliBeauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  b. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van schoonheidssalon LiliBeauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
  c. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  d. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

   

 2. Geheimhouding

  a. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  b. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  c. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.